Dechrau Caplaniaeth

Rhaglen arloesol, gyffrous ac unigryw sydd wedi’i bwriadu ar gyfer unrhyw Gaplan sy’n newydd i’r GIG ac sydd â blwyddyn neu lai o brofiad mewn swydd; mae’n gosod seiliau priodol ar gyfer myfyrio ar arferion ac ar ddatblygu gyrfa broffesiynol a hynny yn y cyd-destun penodol.

  • Canolbwyntio ar sut y gall caplaniaid gofal iechyd ddatblygu’r arferion gorau

  • Adeiladu ar eich addysg flaenorol gan feithrin sgiliau a dealltwriaeth newydd

  • Galluogi caplaniaid i gynllunio rhagor o ddatblygiadau gyrfa

  • Eich dysgu gan gaplaniaid ac addysgwyr profiadol sy’n gweithio mewn partneriaeth

  • Ymateb i anghenion hyfforddi penodol caplaniaid newydd

  • Paratoi caplaniaid o bob ffydd i weithio mewn cyd-destun aml-ffydd

  • Wedi’i achredu gan Brifysgol Caerdydd

  • Gwerth gwych am arian

Mae’r rhaglen breswyl bum diwrnod yn rhoi lle ac amser ar gyfer cydadweithio ffurfiol ac anffurfiol ymysg yr aelodau a’r tiwtoriaid, myfyrio’n unigol ac fel grŵp. Mae hefyd yn darparu cymorth dysgu sy’n ymateb i anghenion a dyheadau unigol yr aelodau.

Bwriedir y cwrs ar gyfer unrhyw Gaplan sydd â blwyddyn neu lai o brofiad mewn swydd. Mae Caplaniaid (a Chynorthwywyr Caplaniaid) sydd newydd eu penodi i’r GIG yn gymwys i’w ddilyn, p’un a ydych yn lleyg neu wedi’ch ordeinio, yn amser lawn neu’n rhan-amser. Mae’n agored i Caplaniaid a Gofalwyr Ysbrydol o bob enwad a ffydd. Caiff y trefniadau o ran addoli a deiet eu teilwra at anghenion yr aelodau.

Archebu Ar-lein

Am fwy o wybodaeth neu os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach cysylltwch â Tina Franklin Cydlynydd Cofrestru a chyrsiau Ôl-Raddedig

E-bost: Tina.franklin@stpadarns.ac.uk

Ffôn: 02920 838009

Enw *
Enw
Cyfeiriad Gohebu *
Cyfeiriad Gohebu
Nodwch y cyfeiriad ar gyfer anfoneb a manylion y sefydliad yn y blychau isod. Os yw’r anfoneb i gael ei hanfon at y cyfeiriad uchod, gadewch y rhain yn wag.
Bydd gan aelodau sy’n canslo o leiaf dair wythnos cyn dechrau’r cwrs, gan gadarnhau hynny mewn ysgrifen, hawl i gael ad-daliad llawn, llai ffi weinyddol o £50.00. Yn anffodus does dim modd rhoi ad-daliad na chanslo anfoneb ar ôl y dyddiad hwnnw a bydd y ffi lawn yn daladwy.