Mae Dysgu i Dyfu yn gyfres ddeinamig o Gyrsiau Disgyblaeth sydd wedi’u llunio gan Athrofa Padarn Sant. Cafodd y cwrs ei lansio’n wreiddiol ym mis Ebrill 2018, ac erbyn hyn mae’n cynnwys amryw o deitlau newydd a ffordd newydd chi gael mynediad at y deunyddiau.

Mae Dysgu i Dyfu wedi’i gynllunio ar gyfer Cristnogion a hoffai ddod at ei gilydd mewn grwpiau dysgu lleol i ystyried eu ffydd a dyfnhau eu bywyd o weddi a gwasanaeth. Mae wedi’i gynllunio i helpu plwyfi ac ardaloedd gweinidogaeth a chenhadaeth i ddod â phobl at ei gilydd i gyd-deithio â Christ fel disgyblion, gan ddarganfod ffyrdd newydd i wasanaethu a meddwl am fywyd a chenhadaeth ein heglwys yn y dyfodol.

Sut mae’n gweithio?

Mae’r cyrsiau wedi’u cynllunio i gynnig addysg strwythuredig i grwpiau eglwysig a hynny ar sail dyfyniad cychwynnol. Fe gaiff hyn ei ategu drwy drafodaeth benodol mewn grŵp lle bydd rhywun yn gweithredu fel arweinydd. Does dim isafswm nac uchafswm o aelodau mewn grŵp a gallwch gynnal y grŵp lle bynnag a phryd bynnag a fydd yn gyfleus ichi.

Mae’r modiwlau’n ymdrin â llawer o’r cwestiynau sy’n wynebu’r Eglwys yn ei chenhadaeth a’i gweinidogaeth heddiw. Gallwch gwblhau cynifer o fodiwlau ag y byddwch yn dymuno a hynny mewn unrhyw drefn. Mae’r cyrsiau wedi’u teilwra er mwyn rhoi perchnogaeth lwyr ichi dros eich grŵp. Mae’r cyrsiau’n amrywio o chwe sesiwn i wyth a gallwch dreulio cymaint o amser i’w cwblhau ag sydd angen ar y grŵp. Rydym yn credu bod gweithio mewn grwpiau bach yn ffordd amhrisiadwy i ddysgu mwy a dod at eich gilydd i wneud gwahaniaeth yn eich eglwys a’ch cymuned.

Pa gyrsiau sydd ar gael?

 • Arwain Grŵp Dysgu i Dyfu

 • Eglwys i’r Dyfodol

 •   Ysgrythur Fyw

 • Galwyd gan Dduw

 • Ymweld Bugeiliol

 • Arwain Addoliad

 • Gweddi’r Arglwydd

 • Stiwardiaeth

 • Yr Eglwys a Phobl Ifanc

 • Pum Nod Cenhadaeth

 • Credoau 

… ac mae rhagor o gyrsiau cyffrous ar eu ffordd yn hwyrach eleni!

Beth gewch chi wrth gofrestru?

Wrth gofrestru i redeg cwrs Dysgu i Dyfu, fe gewch chi’r canlynol:

 • Fersiwn electronig o’r cwrs i’w ddefnyddio gan holl aelodau’r grŵp

 • Tri chopi caled o’r cwrs yn rhad ac am ddim

 • Copi caled o’r modiwl ‘Sut i Arwain Grŵp Dysgu i Dyfu’ i’ch helpu i redeg eich grŵp

 • Yr opsiwn o brynu rhagor o gopïau caled o’r teitl am £5 yr un

 • Cysylltiad â thiwtor Dysgu i Dyfu drwy gyfrwng Moodle, sy’n fodd ichi ofyn unrhyw gwestiynau a all fod gennych

 • Cysylltiad â grŵp Facebook caeedig ar gyfer cynnal trafoaethau grŵp cyn ac ar ôl eich sesiynau 

Sut mae cofrestru fy ngrŵp Dysgu i Dyfu?

Lawrlwythwch ffurflen archebu Dysgu i Dyfu yma, llenwch bob adran berthnasol a’i hanfon yn ôl inni naill ai drwy ebostio info@stpadarns.ac.uk neu drwy’r post i: Dysgu i Dyfu, Athrofa Padarn Sant, 54 Heol Caerdydd, Caerdydd, CF5 2YJ.