Picture for NLM page 3.jpg

Gweinidogion Newydd Trwyddedig

Mae hyfforddiant pob Gweinidog Newydd Trywyddedig wedi bod yn bwysig i’r Dalaith erioed. Ond bellach mae hyd yn oed yn bwysicach oherwydd bod Cyfraith Cyflogaeth yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddynodi swyddi Gweinidogion Newydd Trwyddedig yn swyddi hyfforddiant a chadw adroddiad ar ddiwedd y broses sy’n dangos bod yr holl hyfforddiant wedi ei gyflawni. Wedyn bydd yr adroddiad hwn ynghyd ag adroddiad Cyfarwyddwr Esgobaethol y Weinidogaeth yn cael eu hanfon at yr Esgob er mwyn cadarnhau bod yr Hyfforddiant Cychwynnol wedi’i gwblhau. Felly, mae Gweindogion Newydd Trwydedig taleithiol yn orfodol i bob Gweinidog Trwyddedig Newydd (Ordeiniedig a Lleyg)[1]

Fodd bynnag, rydym yn awyddus nad yw hyfforddiant GTN yn cael ei weld fel cwrs gorfodol i’w ddioddef, ond yn hytrach fel rhaglen ragorol a all feithrin eich Ffurfiant Cychwynnol ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig ac yn gyfrwng i’ch hyfforddi, eich arfogi a’ch grymuso i fod yn weinidog yn Eglwys Dduw yn yr 21ain Ganrif. I’r diben hwnnw, ym mis Chwefror bydd pawb a ordeiniwyd/a drwyddedwyd yn 2018 yn dilyn ein cwrs ar Blant, Pobl Ifanc ac Ysgolion. Cyfarwyddwr Addysg newydd y Dalaith, Elizabeth Thomas fydd yn fy helpu i gyflwyno’r cwrs hwn, gyda chymorth Scripture Union Cymru yn sicrhau bod gennym yr adnoddau angenrheidiol. Bydd y rhai a ordeiniwyd/a drwyddedwyd yn 2017 yn dilyn ein cwrs ar Efengylu, Cenhadaeth a Chymunedau Cristnogol Newydd dan gyfarwyddyd Jill Duff (Esgob Caerhirfryn) a Mones Farah (Archddiacon Cymunedau Cristnogol Newydd Tyddewi). Rwy’n hyderus y bydd yn benwythnos buddiol. Yn ddiweddarach yn y flwyddyn bydd grŵp 2017 yn elwa ar gyfraniad Ian Parkinson (CPAS) ar Arweinyddiaeth a Newid Rheolaeth ac ym mis Tachwedd 2018 bydd y grŵp yn cwrdd â Bridge Builder Ministries ar gyfer cwrs hanfodol pedwar diwrnod ar Transforming Church Conflict.

Darperir y rhan fwyaf o’r Rhaglen ar gyfer Diaconiaid/Offeiriaid a Gweinidogion Lleyg Trwyddedig gyda’i gilydd. Yr eithriad fydd cwrs y Diaconiaid ym mis Mai sydd ar gyfer y sawl a’u hordeiniwyd yn Ddiaconiaid yn 2018. Cyflwynir y cwrs hwn gan Rhiannon Johnson (Cyfarwyddwr Gweinidogaeth Tyddewi) a bydd yn ystyried popeth Offeiriadol. 

Cyflwynir rhai elfennau o’r cwrs yng nghanol yr wythnos a deallwn y gall hyn olygu y bydd rhaid i rai lleygion drafod gyda’u cyflogwyr. Gobeithio y bydd hyn yn bosibl ar gyfer hyfforddiant ar y lefel hon.  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost: NLM@stpadarns.ac.uk neu cysylltwch â Veronica Cottam neu Mark Griffiths ym Mhadarn Sant, Caerdydd ar 02920 563379.

Mae cyfnod y Gweinidogion Newydd Trwyddedig yn para dwy flynedd, ac ar ôl hynny bydd gweinidogion trwyddedig yn dod yn rhan o Ddatblygiad Parhaus Gweinidogion yr esgobaeth a’r dalaith

[1] Dyma’r rheswm, os collwch chi ran o’r rhaglenni hyfforddi, y bydd angen i chi gael caniatâd ysgrifenedig oddi wrth eich esgob neu eich Cyfarwyddwr Gweinidogaeth.