CYF-main-pic.jpg

Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd

Mae gan bron hanner yr eglwysi Anglicanaidd heddiw lai na phump o bobl ifanc o dan 16 oed. Eglwysi sydd heb bobl ifanc yw’r tebycaf o fod yn dirywio. Ar y llaw arall, mae eglwysi sydd â phobl ifanc ddwywaith yn debycach o fod yn tyfu, ac os ydyn nhw’n cyflogi gweithiwr ieuenctid neu blant maen nhw hanner mor debygol o fod mewn dirywiad. (O Faith Generation a ysgrifennwyd gan Nick Shepherd, 2016). Mae’r ystadegau’n bur debyg yn achos pob un o enwadau’r brif ffrwd.

Mae Athrofa Padarn Sant yn awyddus i helpu i feithrin yr holl weithwyr plant, pobl ifanc a theuluoedd ledled y byd. Un o’r ffyrdd y mae’n anelu at wneud hyn yw drwy ddarparu gradd Meistr mewn Diwinyddiaeth mewn Plant, pobl ifanc a Theuluoedd (MTh CYF). Dyma gwrs sy’n cael ei gynnal yn unswydd i’r rhai sy’n ymwneud â’r rhan hon o genhadaeth yr Eglwys neu a hoffai ymwneud â hi. Mae’r darlithwyr yn deall gofynion gradd Meistr, ond maen nhw hefyd yn ymarferwyr eithriadol yn eu meysydd penodol. Maen nhw’n cynnwys Lucy Moore (Llan Llanast), Mark Ritchie (73rd Trust), Gary Smith (The Message Trust) Rachel Turner (Parenting for Faith), Bill Wilson (Metro World Child) a llawer un arall. Mae’r MTh yn ystyried modelau cynhwysfawr o genhadaeth i bobl ifanc a phlant, mae’n beirniadu’n dealltwriaeth o ddatblygu ffydd ac mae’n dadansoddi sut mae’r eglwys yn ymwneud â diwylliant cyfoes. Ond rydym yn credu ei fod yn llawer mwy na phrofiad dysgu ar gwrs academaidd, oherwydd fel gyda holl gyrsiau Athrofa Padarn Sant fe fyddwch yn dod yn rhan o gymuned ffurfiannol sydd wedi ymrwymo i baratoi’n well ar gyfer cenhadaeth.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler yr adrannau isod