07-Whos-Who.jpg

Y Tîm

Jeremy Duff.jpg

Y Parchedig Athro Jeremy Duff

Pennaeth
Fi yw Pennaeth Athrofa Padarn Sant, sy’n golygu mai fi sy’n arwain y gymuned ac yn pennu ei chyfeiriad a’i strwythurau, a fi yw ei phrif ‘wyneb cyhoeddus’ i’r Eglwys yng Nghymru, a’r gymuned ehangach. Rwy’n arbennig o angerddol ynghylch ysbrydolrwydd y gymuned, a’i ffocws ar ffurfiant a chenhadaeth. Mae gen i arbenigedd academaidd yn y Testament Newydd, yr wyf wrth fy modd yn addysgu yn ei gylch, ynghyd â materion ehangach mewn arweinyddiaeth a gweinidogaeth. Yn fwyaf diweddar, bûm yn ficer mewn cymuned drefol ddifreintiedig ger Lerpwl.

Cysylltwch â: jeremy.duff@stpadarns.ac.uk

Susan Blagden.jpg

Susan Blagden

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Bangor
Mae Susan yn chwarae rôl flaenllaw wrth addysgu Diwinyddiaeth Fugeiliol.  Mae’n aelod o Gymdeithas Diwinyddiaeth Ymarferol Prydain ac Iwerddon ar ôl ennill ei MA mewn Diwinyddiaeth Fugeiliol yn 2005.  Magodd ei medrau bugeilio drwy flynyddoedd ar y rheng flaen fel caplan ysbyty mewn canolfan drawma fawr, yn ogystal â hyfforddi/goruchwylio ordinandiaid a gwirfoddolwyr caplaniaeth. Mae Susan wrthi’n gweithio gyda 3D Coaching tuag at achrediad fel coetsiwr. Mae’n cynnig Coetsio wrth Bontio, Setiau Dysgu ar Waith, a Sgyrsiau Gweddnewidiol.  Mae’r medrau hyn yn paratoi pobl i fod yn fwy effeithiol yn eu gweinidogaeth. Mae Susan yn Oblad i’r Forwyn Fair, Wantage, mae wedi’i hyfforddi fel Cyfarwyddwr Ysbrydol ac mae’n rhan o Goleg Cyfeiriad Ysbrydol yr Esgobaeth, sy’n cysylltu’n uniongyrchol iawn â’i goruchwyliaeth dros Gelloedd Ffurfiant Athrofa Padarn Sant.

Cysylltwch â: susan.blagden@stpadarns.ac.uk

Patricia Coward

Cysylltwch â: patricia.coward@stpadarns.ac.uk 

Julie Davies.jpg

Julie Davies

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Llandaf

Cysylltwch â: julie.davies@stpadarns.ac.uk

Lyn Davies.jpg

Lyn Davies

Lyn Davies yw’r Gweinyddydd Rhaglenni yn Athrofa Padarn Sant, sef swydd sydd ganddi ers mis Mehefin 2014, ac mae’n cydweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Ffurfiant ar gyfer y Weinidogaeth Drwyddedig. Cyn hynny bu Lyn yn gweithio yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ac wedyn Swyddfa’r Cabinet mewn gyrfa a barhaodd am fwy na 25 mlynedd. Enillodd ei BA mewn Saesneg ym Mhrifysgol Morgannwg wrth weithio a magu teulu ifanc. Pan nad yw o flaen sgrin ei chyfrifiadur gallwch ddod o hyd iddi yn un o’i swyddi gwirfoddol yn Eglwys Gadeiriol Llandaf neu’r clwb athletau lleol. Mae Lyn yn mwynhau cerdded, pobi a threulio amser gyda’i theulu.

Cysylltwch â: lyn.davies@stpadarns.ac.uk

Kathryn Delderfield

Cyfarwyddwr Gweithrediadau

Cysylltwch â: kathryndelderfield@stpadarns.ac.uk

Rosie Dymond.jpg

Rosie Dymond

Cysylltwch â: rosiedymond@stpadarns.ac.uk

Tina Franklin.jpg

Tina Franklin

Rwy’n gweithio yng Ngholeg Mihangel Sant/Athrofa Padarn Sant ers 17 flynedd.  Dechreues i weithio’n wreiddiol yn y Tîm Cadw Tŷ, wedyn trosglwyddo i’r dderbynfa ac fel gweinyddydd ar gyfer yr MTh mewn Astudiaethau Caplaniaeth a’r SWOC ar y pryd (Cwrs Ordeinio De Cymru). Yn nes ymlaen des i’n weinyddydd i’r MTh mewn Astudiaethau Caplaniaeth a Chanolfan Astudiaethau Caplaniaeth Caerdydd.  Ers y llynedd, fi yw’r Gweinyddydd hefyd ar gyfer Astudiaethau Ôl-raddedig, Caplaniaeth ac Ymchwil.  

Cysylltwch â: tina.franklin@stpadarns.ac.uk

Mark+Griffiths (002).jpg

Mark Griffiths

Tiwtor mewn Ymchwil ar gyfer Cenhadaeth
Mark oedd Pennaeth y Weinidogaeth Plant a Theuluoedd am 13 blynedd ac aeth ymlaen i ddatblygu “Ble mae’r Antur yn Dechrau” ac “Amser i’r Teulu”, sef mentrau sy’n helpu rhieni i fynegi ffydd i’w plant. Mae wedi gweithio i sawl eglwys leol mewn swyddi sy’n amrywio o fugail plant a bugail cynorthwyol i uwch weinidog. Mae wedi ysgrifennu wyth o lyfrau, yn bennaf ar y weinidogaeth deuluol a’i chysylltiadau â thwf yr eglwys ac mae wedi annerch mewn llawer o golegau diwinyddol. Mae wedi gweithio gyda chymysgedd eang o enwadau gan siarad mewn llawer o eglwysi a chynadleddau yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae ganddo PhD mewn twf eglwysig ac efengyliaeth ymysg plant.

Cysylltwch â: markgriffiths@stpadarns.ac.uk

Richard Hainsworth.jpg

Richard Hainsworth

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Llanelwy
Fe ges i fy ngeni ger Hull ym 1979, a symudes i Gymru (ger Pennant Melangell) yn 12 oed. Ces i fy addysg yn Ysgol Uwchradd Llanfyllin, Coleg yr Iesu, Caergrawnt (MA mewn Gwyddoniaeth a Diwinyddiaeth) a Choleg Sant Mihangel, Llandaf.  Gorffennes i PhD ar waith yr Eco-ffeminydd Sallie McFague o America yn 2013. Rwyf wedi gweithio fel gofalwr i oedolion ag anawsterau dysgu ac fel cynorthwyydd bugeiliol ac wedyn Caplan Lleyg i Eglwys Gadeiriol Llanelwy. Cefais fy ordeinio yn 2006 gan dreulio fy Nghuradiaeth yng ngrŵp plwyfi’r Drenewydd, cyn dod yn Gurad â Gofal (2008) ac wedyn Ficer (2009) yn eglwys y Santes Margaret, Wrecsam, a hefyd Sant Iago yn 2012. Ers 2014 fi yw Ficer Llaneurgain a Northop Hall. Rwy’n briod â Laura, sy’n athrawes, a chafodd ein plentyn cyntaf, Jacob, ei eni yn 2014. Rwy’n ffotograffydd hefyd, ac mae fy lluniau wedi cael eu cyhoeddi, eu dangos neu eu gwobrwyo mewn mwy na 30 o wledydd.

Cysylltwch â: richard.hainsworth@stpadarns.ac.uk

Jordan Hillebert.jpg

Y Dr Jordan Hillebert

Tiwtor Diwinyddiaeth a Thiwtor Preswyl
Fi yw’r Tiwtor Preswyl a’r Tiwtor Diwinyddiaeth yn Athrofa Padarn Sant. Yn ogystal ag addysgu a goruchwylio ym maes diwinyddiaeth a moeseg Gristnogol, rwy’n goruchwylio hyfforddiant a ffurfiant yr holl ymgeiswyr amser-llawn am y weinidogaeth ordeiniedig yng Nghanolfan Sant Mihangel. Mae fy niddordebau ymchwil yn gorwedd yn fras ym meysydd diwinyddiaeth systematig a syniadau Cristnogol modern, ac mae fy nghyhoeddiadau diweddaraf wedi ymdrin yn arbennig â diwinyddiaeth Henri de Lubac (1896-1991). Fel offeiriad ordeiniedig yn yr Eglwys yng Nghymru, rwy’n gwasanaethu fel Curad Cynorthwyol ym mhlwyf Eglwys Crist, Parc y  Rhath.  

Cysylltwch â: jordan.hillebert@stpadarns.ac.uk

Rhiannon Johnson

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Tyddewi

Cysylltwch â: rhiannon.johnson@stpadarns.ac.uk

Gareth Longden.jpg

Gareth Longden

Cofrestrydd
Gareth yw Cofrestrydd Athrofa Padarn Sant ac mae’n gweithio gyda’n partneriaid yn y prifysgolion i sicrhau ansawdd a safonau’n rhaglenni. Bu Gareth yn gweithio o’r blaen ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant a Llyfrgell Gladstone ym Mhenarlâg. Ei ddiddordebau ymchwil yw anghrediniaeth drefnedig, seciwlariaeth, a nodweddion seicolegol cymunedau crefyddol ac anghrefyddol.  

Cysylltwch â: gareth.longden@stpadarns.ac.uk

Glen Lund.jpg

Glen Lunn

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Llanelwy
Rwy’n rhannu rôl Tiwtor Athrofa Padarn Sant yn Llanelwy. Rwy’n dod o Awstralia’n wreiddiol, astudies i fathemateg a ffiseg ac wedyn diwinyddiaeth ym Mhrifysgol Murdoch. Ar y cyd â’n gwraig, a phedwar o blant wedyn, rwyf wedi treulio 12 mlynedd yn gweithio ochr yn ochr ag eglwysi mewn rhannau tlawd o Affrica yn gwneud gwaith datblygu a hyfforddi. Yn fwyaf diweddar, treuliodd y teulu bum mlynedd yn ymwneud â hyfforddiant ar gyfer y weinidogaeth yng ngholeg ddiwinyddol Eglwys Unedig Zambia yn Kitwe. Dehongli’r Testament Newydd yw’r maes addysgu rwy’n fwyaf gwybodus ynddo, a hynny ar ôl ymchwilio i lawenydd yng ngwaith Luc a moeseg yn efengyl Ioan.

Cysylltwch â: Glen.Lund@stpadarns.ac.uk

Helen Rees.jpg

Helen Rees

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu
Rwy’n gweithio yn Athrofa Padarn Sant fel tiwtor i Esgobaeth Abertawe ac Aberhonddu. Rwy’n byw yn Abertawe lle rwy’n gwasanaethu hefyd fel NSM. Cefais fy ordeinio yn 2009 a chyn hynny roeddwn i’n gweithio fel tiwtor a marciwr diwinyddiaeth i dair o brifysgolion Cymru ar ben rhywfaint o addysgu yn y gymuned ac ar-lein ar ran Coleg Spurgeon yn Llundain. Fy mhrif bynciau yw litwrgi a’r Testament Newydd. Rwyf wrth fy modd yn darllen, yn treulio amser gyda’r teulu ac yn gwylio rygbi. Fi yw caplan timau Menywod a Merched dan 18 y Gweilch.

Cysylltwch â: helen.rees2@stpadarns.ac.uk

Charlie Shepherd

Tiwtor Padarn Sant yn Esgobaeth Mynwy

Cysylltwch â: charlie.shepherd@stpadarns.ac.uk

Helen Shepherd

Tiwtor Gweinidogaeth Arloeswyr

Cysylltwch â: helen.shepherd@stpadarns.ac.uk

Jessica Skinner.jpg

Jessica Skinner

Cysylltwch â: jessica.skinner@stpadarns.ac.uk

Holly Terrington.jpg

Holly Terrington

Bues i’n gwneud amryw o swyddi a chyrsiau cyn dechrau gweithio fel Cynorthwyydd Llyfrgell Rhan-amser ym mis Gorffennaf 2016, ond dwi wastad wedi dwli ar lyfrau. Mae gen i ddiddordeb i weld sut gall technoleg ein galluogi i sicrhau bod adnoddau ar gael yn fwy hwylus i bobl. Gradd mewn Celfyddyd Cain sydd gen ac yn fy amser y tu allan i Athrofa Padarn Sant rwy’n dal i ddilyn fy niddordebau creadigol. 

Cysylltwch â: holly.terrington@stpadarns.ac.uk