01-MTh-Chaplaincy-Studies.jpg

Rhaglenni’r MTh mewn Caplaniaeth

Ceir cryn dipyn o hyblygrwydd yn yr MTh mewn Astudiaethau Caplaniaeth: bydd angen ichi ystyried pa lefel o gymhwyster yr hoffech ei hennill. Ond fe welwch ein bod yn cynnig amryw o lwybrau gwahanol, bob un wedi’i fwriadu i sicrhau eich bod yn cael hyfforddiant sydd wedi’i drefnu’n unswydd ar gyfer heriau a chwestiynau penodol eich cyd-destun chi.

Caiff yr ymgeiswyr wneud cais am raglenni’r Dystysgrif Ôl-raddedig (PGCert) mewn Astudiaethau Caplaniaeth, y Ddiploma Ôl-raddedig (PGDip) mewn Astudiaethau Caplaniaeth, neu’r MTh llawn mewn Astudiaethau Caplaniaeth. Mae’r rhai sy’n cael eu derbyn i’r PGCert i ddechrau, ac sy’n cwblhau gofynion y rhaglen honno’n llwyddiannus, yn gallu cael eu derbyn wedyn i’r PGDip ac yn yr un modd o’r PGDip i adran y radd Meistr yn rhaglen yr MTh.

Un o nodweddion allweddol y cymhwyster hwn yw arddull y modd astudio. Fel rheol, mae’r holl addysgu’n cael ei wneud yn ystod digwyddiadau preswyl byr bedair gwaith y flwyddyn, sef ym mis Medi, Ionawr, Mawrth neu Ebrill, a Mehefin. Mae’r myfyrwyr yn cyrraedd brynhawn neu nos Lun gan aros yn y Coleg tan o leiaf nos Fercher neu fore Iau. I gwblhau’r PGDip, mae’n ofynnol i’r myfyrwyr ddod i bob un o’r sesiynau dros ddwy flwyddyn academaidd; yn achos yr MTh, mae’n ofynnol i’r myfyrwyr ddod i o leiaf ddau ddigwyddiad preswyl arall yn ystod y drydedd flwyddyn (ond maen nhw’n cael dewis dod i bob un o’r pedwar os maen nhw'n dymuno).

Mae union nifer y cyfnodau preswyl sy’n angenrheidiol ar gyfer y PGCert yn amrywio’n aruthrol yn ôl y modiwlau a ddewisir, ond gallai’r myfyrwyr ddod i gyn lleied â thri, neu gynifer â chwech.

Mae hynny’n golygu mai dim ond yn rhan-amser y fedrir gwneud y rhaglen. Does dim modd bod yn fyfyriwr llawn amser.  Dylai myfyrwyr o wledydd tramor fod yn ymwybodol mai'r  Asiantaeth Ffiniau’r Deyrnas Unedig sy'n  darparu  y fisas byrdymor angenrheidiol.

 Strwythur y rhaglenni

  • Tystysgrif Ôl-raddedig – fe’i dyfernir ar ôl llwyddo i gwblhau tri modiwl a addysgir (bob un yn werth 20 credyd); mae angen cyfanswm o 60 credyd (fel rheol dros gyfnod o flwyddyn drwy bedair ysgol breswyl fer, ond fe allwch eu cymryd dros ddwy flynedd).
  • Diploma Ôl-raddedig – fe’i dyfernir ar ôl llwyddo i gwblhau tri modiwl arall a addysgir, ar ben y tri yr oedd eu hangen ar gyfer y Dystysgrif (bob un yn werth 20 credyd); mae angen cyfanswm o 120 credyd (fel rheol mae’r chwe modiwl yn cael eu cymryd dros gyfnod o ddwy flynedd drwy bedair ysgol breswyl fer y flwyddyn)
  • MTh – fe’i dyfernir ar ôl cwblhau traethawd hir (60 credyd), yn ogystal â'r chwe modiwl yr oedd eu hangen ar gyfer y Ddiploma; mae angen cyfanswm o 180 credyd (fel rheol mae’r chwe modiwl a’r traethawd hir yn cael eu cymryd dros gyfnod o dair blynedd drwy bedair ysgol breswyl fer y flwyddyn gydag astudio personol unigol o dan gyfarwyddyd).
  • Mae pob modiwl 20 credyd yn cael ei asesu fel drwy gwblhau aseiniad o 4,000 o eiriau (neu’r cyfwerth). Uchafswm y geiriau mewn traethawd hir yw 20,000 o eiriau.

Y llwybrau sydd ar gael

Er mwyn ateb anghenion neilltuol amryw o gyd-destunau caplaniaeth, mae’r rhaglen ar gael mewn dau gymhwyster gwahanol: yr MTh Astudiaethau Caplaniaeth, a’r MTh Astudiaethau Caplaniaeth (Milwrol). Mae’r ail ar gael i’r caplaniaid hynny sydd wrthi’n gwasanaethu gyda'r Weinyddiaeth Amddiffyn, y Llu Awyr Brenhinol neu’r Llynges Frenhinol. Mae’r cyntaf ar gael drwy bedwar llwybr gwahanol (ar gyfer y PGDip a’r MTh):

  • Addysg
  • Addysg Uwch
  • Iechyd
  • Cyffredinol

Mae’r pedwerydd llwybr yma yn cydnabod ehangder a chyfoeth y gwahanol gyd-destunau y mae caplaniaid yn gweithio ynddynt, gan eu galluogi i fynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion a’r anhawsterau sy’n perthyn i’r gweinidogaethau hynny. 

Ceir rhagor o fanylion am yr holl bwyntiau sydd wedi’u gwneud ar y tudalen hwn yn y Llawlyfr Caplaniaeth.